Jesteś tutaj: Home > Prawo > Rodzaje procesów sądowych

Rodzaje procesów sądowych

Proces sądowy, a właściwie postępowanie sądowe podzielić możemy na trzy rodzaje. I tak wyróżniamy postępowanie cywilne (rozstrzygające w sprawach cywilnych), postępowanie karne( czynności zmierzające do realizacji prawa karnego, a więc ustalenie czy zaistniał czyn zabroniony, wykrycie sprawcy i ukaranie), postępowanie sądowoadministracyjne (odbywające się przed sądami administracyjnymi, celem jest kontrola administracji publicznej). Oprócz trzech wyżej wymienionych procesów, wymienić można również szczególne postępowania takie jak: polubowne postępowanie przed sądem arbitrażowym, postępowanie przed kolegium do spraw wykroczeń, postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, postępowanie przed Trybunałem Stanu, postępowanie dyscyplinarne przed sądami dyscyplinarnymi samorządów zawodowych. Procesy sądowe odbywają się przed niezawisłymi sądami. Są to organy niezależne, które z założenia i zgodnie z prawem nie mogą być pod wpływem nacisków z zewnątrz. Sądy muszą rozstrzygać zgodnie z obowiązującym prawem.

Comments are closed.